Live Panoramas

Hãy cùng khám phá thành phố New York chuyển động từ ngày sang đêm trên tầng thượng của một tòa nhà.